Polikistik over sendromunda metabolik bozukluklar için yeni tedavi yaklaşımları olarak gıda takviyeleri

Doç Dr. Cemil KAYA Kadın Hastalıkları, Tüp Bebek, Yüksek Riskli Gebelik, İnfertilite, Laparaskopik Cerrahi
  • Anasayfa
  • Tüp Bebek Konuları
  • Polikistik over sendromunda metabolik bozukluklar için yeni tedavi yaklaşımları olarak gıda takviyeleri
Polikistik over sendromunda metabolik bozukluklar için yeni tedavi yaklaşımları olarak gıda takviyeleri
Doç. Dr. Cemil KAYA | 12 Eylül 2019, 01:10 | 53857

Polikistik over sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda üreme çağındaki kadınların% 6-10'unu etkileyen bir endokrin bozukluktur. Bu sendrom, sıklıkla insülin direnci ve hiperinsülinemi gibi metabolik bozukluklarla ilişkilidir. Bozulmuş glikoz toleransı veya tip 2 diabetes mellitus geliştirme potansiyeli obez PKOS hastalarının% 40'ında mevcuttur. PKOS, artmış kan basıncı, obezite ve abdominal obezite gibi insülin direnci semptomları, metabolik sendrom, kardiyovasküler bozukluklar ve diyabetin gelişimi için bilinen tüm risk faktörlerini bünyesinde barındırmaktadır.  Bu sendromun kesin mekanizması / mekanizmaları belirsizdir. Bununla birlikte, bu sendromun patogenezinde insülin direncinin ana nedenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Artmış insülin (hiperinsülinemi) PKOS'taki endokrin anormallik patogenezinde önemlidir. İnsülin düzeylerini düşürmek bu hastalarda olumlu sonuçlar verebilir.  Tedaviler genellikle insülin düşürücü ve anti-androjen ilaçları veya oral kontraseptifler ve yaşam tarzı müdahaleleri de dahil olmak üzere ilaç tedavilerinimn tümünü  kapsar. 

Besinler ve PKOS

Diyetin besin kompozisyonunun PKOS üzerindeki etkileri son zamanlarda dikkat çekmeye başlamıştır. PKOS'lu hastalar için beslenme değişikliklerinin etkilerini destekleyen kanıtlara rağmen diyet kompozisyonunun PKOS metabolik ve endokrin kontrol üzerine etkisi hakkında bilgiler henüz azdır. PKOS'lu bireyler için diyet tedavileriı, makro besin içeriğine odaklanmaktadır. Bununla birlikte, mikro besin maddeleri üzerine odaklanma da etkili bir strateji olmaya devam etmektedir.  

PKOS'ta inositolün metabolik ve hormonal etkileri

İnositolün iki izomeri (myo-inositol ve D-chiro-inositol) insülin hücre düzeyinde etkisinin ikincil aracılarıdır. Myo-inositol, B vitamini kompleksine ait bir besindir ve  tahıllar, tohumlar ve meyvelerde bulunmaktadır.Ayrıca insan vücudundaki glikozdan üretilebilir. Bu besinlerin muhtemelen PKOS'lu hastalarda insülin direncinin düzelmesine bağlı olarak hormonal profili, oksidatif anormallikleri ve metabolik bozuklukları azaltmada faydalı bir rolü olduğu gösterilmiştir. Plasebo kontrollü bir çalışmada, PKOS'lu kadınlar, oral miyo-inositol (4 g / gün) artı folik asit (400 mcg / d) veya 12-16 hafta boyunca tek başına folik asit almak üzere randomize edildiğinde [ 13 ], miyo inositol uygulamasının serum androjen seviyelerini anlamlı oranda azalttığı gösterilmiştir.Ayrıca glikoz toleransını ve diğer metabolik profillerde iyileşme saptanmıştır. Normal kilodaki PCOS hastalarında oral glikoz tolerans testi (OGTT) sırasında hormonal profiller ve insülin yanıtı üzerine myo-inositolün (3 g / gün) etkileri analiz edildiğinde benzer şekilde olumlu sonuçlar bildirilmiştir[ 27 ]). Genazzani ve ark.[ 25 ], aşırı kilolarda plazma lüteinizan hormon (LH), prolaktin (PRL) ve testosteron düzeylerinin iyileştirilmesinde miyo-inositol takviyesi (2 g / gün) ve folik asitin (200 μg / gün) etkili olduğunu bildirmişlerdir. Miyo-inositol, muhtemelen etkisini inositolfosfoglikanlar (IPG) salınımını arttırarak periferik insulin etkisini iyileştirici etki yapmaktadır[ 25 ]). Aslında, D-chiro-inositol içeren bir IPG molekülü, glikoz alımını ve kullanımını kontrol eden enzimlerin aktive edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. IPG etkisini, insülin sinyal yolağının bir post-reseptör arabulucusu olarak veya bir ikinci mesajcı olarak gerçekleştirmektedir. Sonuçta PKOS da gözlemlenen insülin direncinin, ileri sürülen mekanizmalarından birisi ikincil mediatörler ile ilişkilidir[ 8 ]).  Myo-inositol, bir epimeraz ile D-chiro-inositole dönüştürülen inositolün en yaygın şeklidir[ 40 ]).  Nestler ve ark. (1999 [ 48 ]) 6-8 hafta boyunca oral yolla alınan (1200 mg / gün) D-chiro-inositolun, serum androjen düzeylerini azalttığını ve PKOS/obez kadınlarda metabolik dengesizliklerle ilişkili insülin direncini iyileştirici etki yaptığını bildirmişlerdir. Obez hiperinsülinemik PKOS'lu kadınlarda 12 haftalık küçük miktarlarda D-chiro-inositol (500 mg / gün) tüketildiğinde benzer etkiler gözlemlenmiştir( 26).  Ayrıca, bu bulgularla uyumlu olarak, Laganà ve ark.nın çok yakın zamandaki verileri (2015 [ 39 ]), PKOS'lu kadınlarda 6 ay boyunca 1 gr D-chiro-inositol artı 400 mcg folik asidin oral yoldan alımını takiben, hormonal, metabolik, endokrin ve yumurtalık fonksiyon indekslerinde iyileşme ortaya çıkarmıştır. Mevcut veriler inositol izoformlarının PKOS'lu hastaların tedavisinde etkili olabileceği fikrini desteklemektedir. Bununla birlikte, miyo-inositol potansiyel olarak metabolik profili geliştirirken D-chiro-inositol, hiperandrojenizm üzerine olumlu etkiler yaratmaktadır[ 60 ]).  Randomize plasebo kontrollü 6 çalışmanın meta-analizi sonuçlarına göre PKOS hastalarında 2-4 g / gün myo-inositol desteğinin LH, LH / follikül uyarıcı hormon (FSH), PRL ve testosteron gibi çeşitli hormon seviyelerini düşürebileceği ve insülini azaltarak dislipidemiyi iyileştirebileceği sonucuna varılmıştır(76). Ayrıca, 4 g / gün miyo inositol tedavisinin tüm semptom spektrumunun tedavisinde daha etkili olduğunu ileri sürülmüştür. Tüm bu çalışmalarda kullanılan dozlarla hiçbir yan etki rapor edilmemiştir [ 10 ]).  Birçok çalışma, PKOS'lu kadınlarda myo-inositol ve D-chiro-inositolün klinik, metabolik, endokrin, hormonal ve oksidatif anormalliklere olan olumlu etkilerini bildirmiştir. Bu gözlemlere dayanarak, myo-inositol ve D-chiro-inositolün PCOS hastalarında metformin tedavisine alternatif veya tamamlayıcı olabileceği ileri sürülmektedir. [ 16 ]).

İzoflavonoidlerin PCOS'daki metabolik ve hormonal etkileri

Fito estrojenler, bitki kökenli maddelerdir ve ligninler, izoflavonlar ve coumestanları içerir [ 6 ]). Soya fasulyesi ve nohut gibi bakliyatta çoğunlukla bulunan genistein ve daidzein gibi isoflavonoidler, son 20 yılda büyük ilgi görmüştür  [ 19 ]). Bir dizi çalışma, izoflavon-geninistein tüketimine yanıt olarak insülin direnci ve / veya glisemik kontrolün iyileştiğini bu yanıtın, en azından kısmen, bu ajanın β hücreleri üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle proliferasyonun yükselmesi yoluyla ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla, fito östrojenlerden zengin ekstraktlar, metabolik sendromla ilişkili durumların alternatif veya tamamlayıcı yönetimi için umut verici bir aday olabilir[ 32 ]). Yarı randomize bir çalışmada, plasebo olarak selüloza kıyasla 3 ay boyunca 18 mg genisteinin (günde iki defa), LDL-C serum konsantrasyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca LH, dehidroepiandrostrone sülfat (DHEAS), testosteron ve trigliserid düzeyleri, genistein tüketiminden sonra, takviye öncesine kıyasla daha düşük bulunmuştur ve hormonal düzeyler üzerindeki yararlı etkilerden dolayı genisteinin POCS hastalarının beslenme tedavisi için yararlı bir araç olabileceği ileri sürülmüştür. Bu veriler, PKOS'lu kadınlarda fitoöstrojen ile on günlük tedavinin ardından LH düzeyi ve FSH / LH oranında belirgin olarak olumlu değişiklikler bulan Kamel'in gözlemiyle  [ 33 ]) uyumludur. Buna karşın, Romualdi ve ark. (2008 [ 64 ]) 36 mg / d genistein, PKOS hastalarında hormonal ortamı ve glikozinsülinemik metabolizmayı değiştirmemiştir. Araştırmacılar, genistien'in büyük etkisinin kan kolesterolü üzerinde olduğu sonucuna varmışlardır. Daha sonra, Forouhari ve ark. Tarafından yürütülen kontrollü 2 aylık çapraz araştırma yapılmıştır. (2013 [ 23 ]), kontrol grubuyla karşılaştırıldığında PCOS'lu kadınlarda izoflavonlardan (70 g / d soya unu) zengin diyetin FSH, östradiol ve testosteron konsantrasyonları üzerine herhangi bir etki saptanmamıştır.

Sonuç olarak, bu veriler, izoflavonjenistinin PKOS hastalarında klinik ve metabolik dengesizliklerin tedavisi için bir terapötik strateji oluşturabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Faydalı etki, hormonal ortamda meydana gelmemiş olmasına rağmen, lipid profilinin iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir. PKOS kadınlarında izoflavonun hormonal, oksidatif ve metabolik anormallikler üzerine etkilerini değerlendirmek için uzun süreli araştırmalara ihtiyaç vardır.

Resveratrol

Resveratrol (trans-3,5,4'-trihidroksistilben), üzüm, ceviz ve çilek gibi bazı bitkiler tarafından üretilen, doğal olarak oluşan bir fitoaleksindir [ 69 ]). Resveratrol'un, antioksidan, anti-inflamatuar, anti-kanserojen, anti-aging-yaşlanma karşıtı- ve kardiyovasküler koruma gibi birçok yararlı etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. [ 55 ]; [ 57 ] ; [ 69 ]).

Wong ve ark. [ 79 ]), resveratrolün ovaryen theca-interstisyel (Tl) hücrelerin apoptozunu arttırdığını ve 30-100 uM konsantrasyonda hücre proliferasyonunu in vitro önlediğini bulmuştur. Resveratrolün antiproliferatif etkileri, aşırı Tl proliferasyonunun olduğu PKOS hastalarında daha belirgin olabilir  [ 79 ]).  Ayrıca, resveratrol in vitro fare granüloz hücrelerinde östrojen ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) salgılamasını engelleyebildiğini göstermiştir [ 54 ]). Bundan dolayı, resveratrolün yumurtalık hücreleri üzerindeki biyolojik etkileri, böylesi hücrelerin göreli oranları arasındaki dengenin değişmesine ve VEGF ekspresyonunun azalmasına neden olabilir; PKOS koşullarında olumlu sonuçlar doğurabilir [ 54 ]).
Resveratrolun moleküler mekanizması / etki mekanizması, resveratrol konsantrasyonuna [ 67 ]) ve / veya hücre türüne [ 42 ] göre) farklı olabilir. Ortega ve ark.  [ 53 ]) resveratrol ve simvastatin kombinasyonunun tek başına simvastatin ile karşılaştırıldığında fare theca-interstisyel hücrelerinde etkili bir androstenedion ve androsteron üretim inhibitörü olduğunu belirtmişlerdir.   

Çok yeni yapılmış meta-analiz sonuçalrına göre, resveratrolün glikozile edilmiş hemoglobin (HbA1c) gelişiminde önemli avantajlar sağladığını ortaya koymuştur [ 30 ]). Toplu olarak, bu veriler resveratrol takviyesinin, çoğunlukla antioksidan özelliklerinden ötürü PKOS hastalarının tedavisi için yeni bir tedaviyi temsil edebileceğini göstermektedir [ 79 ]). Nitekim, bilgimiz dahilinde resveratrolün PKOS sonuçlarıyla ilişkili durum üzerindeki etkisini inceleyen şimdiye kadar yayınlanmış bir araştırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, PKOS popülasyonunda resveratrolün biyokimyasal faktörler, reprodüktif ve endokrin sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için iki çalışma kayıt edilmiştir[ 52 ]). Bu nedenle PKOS semptomlarında resveratrolün etkilerini değerlendirmek için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır.

D vitamininin PKOS'daki metabolik ve hormonal etkileri

PKOS'lu kadınlarda D vitamini eksikliği (<20 ng/mL) çok yaygın olup PKOS'lu kadınların%67-85'inde  D vitamini düzeyleri düşüktür[ 44 ] [ 73 ]). D vitamini yetersizliğinin insülin direnci ve obezite gelişmesine katkıda bulunabileceği ileri sürülmektedir[. 75  [ 78 ]). D vitamininin lipid peroksidasyonunu azaltıp, glutatyon (GSH), SOD ve GPx seviyelerini arttırarak etkili bir antioksidan oluşturabileceği ve bu etkinin  E vitamini için gözlenen etkiden daha büyük olduğu ileri sürülmektedir. ( 66 )[ 72 ]). Kotsa ve ark. (2009 [ 36 ]), PKOS ve insülin direnci olan 15 obez kadında üç ay boyunca Alfacalcidol (1-a-hidroksivitamin D3) 1 ug / gün tüketilmesinin birinci faz insülin stimülasyonunda olumlu bir etki yarattığını göstermiştir ki bu sonuçlara göre D vitamini PKOS tedavisinde etkili olabilir. Rashidi ve ark. (2009 [ 62 ]), metformin 1500 mg / d artı kalsiyum 1000 mg / gün ve vitamin D 400IU /d kombine tüketiminin PKOS tedavisinde daha etkili olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde, Firouzabadi ve ark. [ 22 ]), infertil PKOS'lu 100 kadında, 6 ay süreyle metformin 1500 mg / gün artı kalsiyum 1000 mg / d ve D vitamini 100000 IU / ay alımını takiben vücut kitle indeksi (VKİ) önemli ölçüde azaltıldığını ve follikül olgunlaşması ve hiperandrojenizmin tek başına 1500 mg / d metformin ile tedavi edilenlere kıyasla daha iyi olduğunu saptamışlardır. Bu sonuçlar, anormal kalsiyum homeostazı, foliküler arrest ve menstrüasyon bozuklukları gibi PKOS'un klinik bulguları ile ilişkilidir [ 74 ]). Serum vitamin D seviyesi, obez PCOS kadınlarında düşüktür [ 80 ]) ve insülin direnci ile ters orantılıdır [ 75 ]). Diğer yandan, Ilımlı kilo kaybı 25 hidroksi vitamin D düzeyini artırabilir ve bu artış insülin duyarlılığı üzerine olumlu etki yapar.[ 75 ]). Bununla birlikte karşıt sonuçlar edilen çalışmalarda vardır. Tüm sonuçlar birlikte ele alındığında, PKOS hastalarının tedavisinde vitamin D takviyesinin etkilerini bulmak için daha iyi tasarlanmış klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır

PUFA'nın PKOS'daki metabolik ve hormonal etkileri

N-3 ve n-6 yağ asitlerini sayarak PUFA'nın diyetle alınması, GPx aktivitesi ile pozitif korelasyona sahiptir [ 12 ]). PUFA'nın PKOS patofizyolojisinden sorumlu olan apoptozun bastırılmasında yer aldığı düşünülmektedir ( 28 ]).  PUFA'lar periferik insülin etkisini iyileştirmekte ve pankreatik ß-hücrelerinden insülin sekresyonunu azaltmaktadır. Bu sonuçlar, PUFA'larının PKOS da insülin direncinin azaltılmasında rol oynayabileceği düşünülmektedir  [ 34 ]). Bununla birlikte, bir araştırmada, 17 PKOS hastasında PUFA zengin diyetin (48 g ceviz / 800 kcal toplam kalori alımının) testosteronunda, LH ve FSH düzeylerinde herhangi bir değişiklik yapmadığı saptanmştır [ 34 ]).  Omega 3 PUFA, insülin üretimini ve hareketi düzenleyen önemli bir PUFA olarak düşünülebilir, diğer yandan antiinflamatuvar etkileri baskındır. [ 77 ]). Oral n-3 PUFA artı düşük karbonhidrat beslenme PKOS'u sıçanlarda testosteron düzeylerinde düşüş ve FSH düzeylerinde artış ile olumlu değişiklikler sağlamıştır (56 ]).  Omega-3'ün anti-inflamatuar ve antioksidan aktivite üreterek PKOS hastalarında dislipidemi ve insülin duyarlılığını iyileştirici etki yapabilmektedir.

Bir başka çalışmada 3 aylık omega-3 tedavisinden sonra yağ asitlerinin tüketiminin PKOS üreme veya metabolik anormallikleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir. PKOS popülasyonunda 3.5 g doz uygulanan günlük uzun zincirli bir omega-3 PUFA ile 6 haftalık tedavi, insülin düzeylerini ve açlık glikozunu etkilememiştir [ 77 ]).  Omega-3 yağ asitlerinin PKOS hastalarında metabolik profilleri ve hormonal sonuçları iyileştirebileceği görülse de, tüm çalışmalar omega-3 PUFA'nın etkinliğini desteklemedi. Örneğin insülin etkisi üzerindeki etkisi belirsizdir. Önerilmeden önce, bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Sonuç

PKOS gelişiminde oksidatif stres, metabolik, hormonal ve endokrin dengesizlikler her biri ayrı ayrı ya da birarada  etkili olabilmektedir. Dolasıyla  antioksidan ajanlar ve bu anormallikleri iyileştiren besinler PKOS  da ortaya çıkan bu anormallikleri azaltma potansiyeline sahip olabilir. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlar gıda takviyelerinin  PKOS'un  hormonal ve metabolik rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde eşit derecede etkili olmadığını göstermektedir.  PKOS'daki besin araştırmaları arasında, inositol en umut vericidir. Bununla birlikte, PUFA yönetimi bu tür hastalardaki hormonal dengesizlikleri iyileştirmek için daha az etkili olmuştur.  PKOS'lu hastalarda vitamin E, vitamin C ve likopen gibi antioksidan tedavilerin etkilerini netleştirmek için ilave araştırmalara gerek duyulmaktadır.


Sağlıklı günler dilerim
Doç.Dr.Cemil Kaya