Hasta Aydınlatma Metni

HASTA AYDINLATMA METNİ

 

  1. VERİ SORUMLUSU:

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DOÇ. DR. CEMİL KAYA KLİNİĞİ (Bundan sonra “Klinik” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ İLE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

 

Klinik tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Hastanın Tıbbı Teşhis, Tanı Ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Hasta Bilgisi, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgisi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3)

Tedavi Süreçleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

Kimlik, Hasta Bilgisi, İletişim

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Tedavi Süreçleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

Kimlik, İletişim, Hasta Bilgisi, Müşteri İşlem, Sağlık Bilgisi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3)

Tedavi Süreçleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

Kimlik, Hasta Bilgisi

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik, İletişim, Hasta Bilgisi, Sağlık Bilgisi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Açık Rıza Alınması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim ve ilgili formun doldurulması aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Klinik tarafından kişisel verileriniz;

  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
  • Tedavi Süreçleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecek; açık rıza alınması halinde herkese açık şekilde internet sitesinde / sosyal medyada / fiziksel ortamda paylaşılabilecektir.

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, DOÇ. DR. CEMİL KAYA KLİNİĞİ’ne “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca YDA CENTER Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:9 A1 Blok Kat:5 No:144 adresine veya kvkk@drcemilkaya.com elektronik posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.